Administrativna Divizija Saveta Kosova za Finansijsko Izveštavanje - SKFI

Zadaci i odgovornosti Administrativne Divizije SKFI su:
 • Pomaže u izradi godišnjeg plana rada SKFI;
 • Priprema izradu i ažuriranje Standarda Računovodstva Kosova u skladu sa Međunarodnim Standardima Računovodstva, i podnosi ih pred SKFI na usvajanje;
 • Nadzire izmene Međunarodnih Standarda Računovodstva (MSR) i Standarda Finansijskog Izveštavanja (MSFI);
 • Nadzire primenu standarda revizije trgovačkih društava koje su obavezne za dostavljanje finansijskih izveštaja pri SKFI;
 • Procesira aplikacije za pravne revizore i domaćih i stranih pravnih kompanija za reviziju;
 • Organizira i upravlja procedurama licenciranja i obnove licenci domaćih i stranih pravnih revizora;
 • Organizira i upravlja procedurama licenciranja i obnove licenci domaćih i stranih pravnih kompanija za reviziju;
 • Prima Finansijske izveštaje konsolidiranih trgovačkih društava u skladu sa međunarodnim standardima revizije;
 • Nadzire procedure pripreme finansijskih izveštaja pod revizijom;
 • Priprema redovne i vanredne sastanke Saveta i komisija pri Savetu;
 • Održava i ažurira spisak revizora i pravnih kompanija za reviziju.
 • Rukovodilac Administrativne Divizije Saveta Kosova o Finansijskom Izveštavanju izveštava kod Generalnog Sekretara.