Kancelarija generalnog sekretara

  • Kancelarija generalnog sekretara Ministarstva finansija sastoji se od:
  •        - Generalnog sekretara; i 
           - Pomoćno osoblje

  • Zadaci i odgovornosti generalnog sekretara određene su članom 38 Zakona br. 03/L-189 o državnoj administraciji i odgovarajućeg zakonodavstva na snazi.
  • Zadaci i odgovornosti pomoćnog osoblja Kancelarije generalnog sekretara određene su zakonodavstvom na snazi o civilnoj službi.