Departman za Upravljanje Sistema Informativne Tehnologije MF

Zadaci i odgovornosti e Departmana za Upravljanje Sistema Informativne Tehnologije su:
 
  • Izrada politika, procedura, projekata i strategija za normalno i što kvalitetnije funkcionisanje IT MF;
  • Izrađuje i primenjuje politike i tehnološke procedure u skladu sa onima organizacije radi osiguranja efikasnog delovanja posebnih departmana;
  • Da primeni politike i uputstva koje proizilaze sa MF, u skladu sa pravnim okvirom;
  • Da pripremi godišnji plan rada i planiranje za sprovođenje novih projekata, održavanje postojećih sistema i planiranje hardvera i softvera potrebnih za MF;
  • Saradnja sa rukovodiocima departmana u izradi, sprovođenju i održavanju politika, ciljeva, kratkoročnih i dugoročnih planiranja;
  • Obavlja nadzor, administriranje i opšte održavanje mreže, sistema i aplikacija ministarstva;
  • Saradnja i koordinacija sa jedinicama IT Carine i PAK u cilju realizacije zajedničkih projekata od opšteg interesa za MF;
  • Saradnja i koordinacija sa DQPA u MJU i ostale i ostalih institucija na polju IT.
  • Departman se upravlja od Rukovodioca Departmana, koji izveštava kod Generalnog Sekretara.
  • Departman ima ove divizije:

-          Divizija za Infrastrukturu IT;

-          Divizija za Delovanje IT; i

-          Divizija za Upravljanje Aplikacija.