Pravni Departman

Zadaci i odgovornosti Pravnog Departmana su:
 
  • Pruža pravnu podršku tokom izrade strateških i pravnih dokumenata sa delokruga ministarstva;
  • Pruža pomoć tokom izrade primarnog i sekundarnog zakonodavstva sa delokruga ministarstva;
  • Obezbeđuje poštovanje tehnika i standarda izrade zakonodavstva sa delokruga ministarstva;
  • Obezbeđuje usklađivanje zakonodavstva ministarstva sa zakonodavstvom Evropske Unije (acquis communautaire) kao i sa zakonima na snazi na Kosovu;
  • Pruža pravne savete i preporuke sa delokruga ministarstva prema zahtevu;
  • Sarađuje sa Ministarstvom Pravde za predstavljanje ministarstva na sudskim sporovima. 
  • Rukovodilac Pravnog Departmana izveštava kod Generalnog Sekretara.
  • U okviru ovog Departmana učestvuju Divizije kao u nastavku:

-          Divizija za Izradu i Usaglašavanje Zakonodavstva;

-          Divizija za Nadzor Primene Zakonodavstva, i

-          Pravne Podrške i Među-Institucionalne Saradnje na Polju Zakonodavstva.