Departman poreza na imovinu

Zadaci i odgovornosti departmana poreza na imovinu su:
 

Vrši godišnju inspekciju opština da bi se osigurali da se porez na imovinu upravlja u skladu sa zakonom, i da opštine i dalje ostaju sertifikovane za prikupljanje poreza;

 

 • Analizira ugovore kupo-prodaje, procenjuje i sakuplja podatke od strane ministarstva kako bi pomogli opštine u efikasnom upravljanju poreza na imovinu;
 • Podržava opštine prateći upravljanje poreza na imovinu;
 • Pruža jedinstvene standarde procenjivanja za celo Kosovo i obezbeđuje njihovo sprovođenje;
 • Pruža pomoć za opštine u njihovom nastojanju naplate i žalbi da bi informisali odlučujuća tela;
 • Sprovodi novi sistem za upravljanje i rukovođenje poreza na imovinu;
 • Podržava aktivnosti i prirpema novih opština za njihovu sertifikaciju za napaltu poreza na imovinu;
 • Razvija softwer poreza na imovinu;
 • Stavlja u sistem poreske stope i cene, za svaku godinu;
 • Daje odobrenje za pristup sistemu;
 • Registruje isplate u sistemu, u elektronskoj formi;
 • Razmatra zahteve koji dolaze od strane organa za eksproprijaciju, za procenu nepokretne imovine koja je objekat procedure eksproprijacije;
 • Razmatra zahteve dobijene tokom procesa procene nepokretne imovine koja je objekat procedure eksproprijacije, od strane vlasnika, nosioce interesa, zainteresovanih strana (ili lica koja deluju u njihovo ime) koji su pod uticajem procesa eksproprijacije;
 • Inspektira nepokretnu imvoinu, koja je predmet procedure eksproprijacije;
 • Nadgleda i potvrđuje zakonitost izveštaja procene pripremljene od strane spoljnih stručnjaka;
 • Sarađuje i prikuplja podatke za imovinu koja je objekat procedure eksproprijacije od strane javnih ili privatnih autoriteta;
 • Sastavlja finalni akt procene.
 • Rukovodilac Departmana za porez na imovinu izveštava kod generalnog sekretara.
 • U okviru ovog departmana uključene su divizije koje su navedene u nastavku:

-          Divizija za procenu nepokretne imovine za eksproprijaciju;

-          Divizija inspekcije; i

-          Divizija za procenu i standarde, razvoj i operacije programa.

 

Za više informacija posetite:  www.tatimineprone-rks.org)