Departman ekonomskih i javnih politika i medunarodne financijsku saradnje

Zadaci i odgovornosti Departmana ekonomskih i javnih politika i međunarodne saradnje su:
 
 • Izrađuje makro fiskalne politike kao podrška ekonomskom razvoju zemlje, budžetske održivosti i socijalnom blagostanju građana;
 • Sastavlja makroekonomske i fiskalne prognoze za srednjoročni period u cilju određivanja opšteg makrofiskalnog i makroekonomskog okvira budžeta kao i opšte parametre budžeta;
 • Izrađuje makroekonomski deo Srednjoročnog okvira rashoda i Knjige o budžetu;
 • Priprema alternativne scenarije o proceni gubitaka / dobitka kao rezultat predloga za promenu poreske stope, smanjenja i drugih predloga od strane Vlade;
 • Stalno prati trendove poreskih i ne-poreskih prihoda kao i analizira poreska pitanja;
 • Sarađuje sa mesnim i međunarodnim institucijama, posebno sa Međunarodnim monetarnim fondom, Evropskom komisijom i Svetskom bankom;
 • Ugovara sporazume za eliminaciju dvostrukog oporezivanja i druge sporazume o slobodnoj trgovini; 1.8. Objavljuje dokumente istraživanja o određenim ekonomskim pitanjima;
 • Procenjuje programe, budžetske podele, i druge politike rashoda uključujući i alternativnu podelu budžeta;
 • Analizira ekonomski uticaj planiranih strateških dokumenata za ekonomiju zemlje i njihovu fikalnu implikaciju.
 • Rukovodilac Departmana ekonomskih i javnih politika i međunarodne saradnje izveštava kod generalnog sekretara.
 • U okviru ovog departmana uključene su divizije kao što je navedeno u nastavku:

-          Makroekonomska divizija;

-          Divizija fiskalnih i javnih politika; i

-          Divizija za međunarodnu finansijsku saradnju.