Departman budžeta

Zadaci i odgovornosti Departmana budžeta su:
 
 • Unapređuje i koordiniše formulisanje budžetskih politika da bi obezbedili jednu bolju vezu između politika i raspodele resursa, povećanja efikasnosti pri javnim troškovima, fiskalnoj diciplini kao i najveće transparencije u procesu izrade i sprovođenja budžeta;
 • Priprema Predlog budžeta Kosova;
 • Priprema Srednjoročni okvir rashoda;
 • Sprovodi budžet Kosova;
 • Procenjuje finansijski uticaj Vladinih politika i zakonodavstva;
 • Procenjuje zahteve za izmene budžetskih podela;
 • Unapređuje sistem budžeta, budžetskih procedura i i jača institucionalne kapacitete za razvoj i modernizaciju budžetskog sektora;
 • Priprema dokumente neophodne za budžetski proces;
 • Upravlja Sistemom za razvoj i upravljanje budžeta (SRUB), i Programom javnih investicija (PJI), u saradnji sa IT;
 • Unapređuje način izveštavanja i analitičko korišćenje informacija o budžetiranju prema performansi;
 • Daje savete o fiskalnim politikama i na stručan način podržava Komisiju za budžet i finansije Skupštine Republike Kosova;
 • Pomaže budžetske organizacije oko pripreme, izvršenja i praćenja njihovog budžeta;
 • Analizira i daje preporuke za ministra oko transfera i drugih dostavljanja koje se tiču budžetskih podela.
 • Rukovodilac Budžetskog departmana izveštava kod generalnog sekretara.
 • U okviru ovog departmana uključene su i divizije navedene u nastavku:

       -  Divizija Centralnog Budžeta

       -  Divizija Opštinskih Budžeta

       -  Divizija za Isveršenje Budžeta i Sistema

       -  Divizija za Budžetske Politike, Koordinaciju i Izveštavanje