Centralni Departman harmonizacije

 

Dužnosti i odgovornosti Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH ), su:

 

 • Razvoj i sprovođenje strateških politika i dokumenata za razvoj finansijskog upravljanja i kontrole, i unutrašnje revizije, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i dobrim praksama EU;

 

 • Izrada primarnog zakonodavstva i podzakonskih akata, priručnika, smernica i metodologije za upravljanje finansijama i  kontrolu, i unutrašnju reviziju;

 

 • Izrada programa obuke u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i organizacije obuke;

 

 • Izrada i upravljanje nacionalnih politika za obuku, sertifikaciju i kontinuirani profesionalni razvoj unutrašnjih revizora, u skladu sa međunarodnim praksama u oblasti unutrašnje revizije; kao i za organizaciju obuke;

 

 • Pružanje konsultacija menadžerima i unutrašnjim revizorima subjekata javnog sektora u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije;

 

 • Praćenje i procena sistema upravljanja finansijama i kontrole u ​​cilju prikupljanja informacija za poboljšanje pravnog okvira i metodologije;

 

 • Izrada i sprovođenje metodologjije obezbeđivanja kvaliteta za unutrašnju reviziju;

 

 • Monitoring i kontrola kvaliteta, gde Centralnoj jedinici za harmonizaciju treba  omogućiti pristup svim potrebnim dokumentima javnih subjekata;

 

 • Uspostavljanje i održavanje registra sertifikovanih unutrašnjih revizora, jedinica za unutrašnju reviziju, planova unutrašnje revizije i drugih relevantnih podataka;

 

 • Priprema konsolidovanog godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema unutrašnje  kontrole javnih finansija u subjektima javnog sektora na osnovu godišnjih izveštaja, primljenih od strane subjekata javnog sektora, kao i na osnovu rezultata monitoringa;

 

 • Saradnja sa institucijama unutar i izvan Republike Kosovo u vezi sa sistemima upravljanja finansijama i kontrolom, unutrašnjom i spoljnom revizijom i razmenom informacija koje se odnose na razvoj ovih oblasti u javnom sektoru Kosova.

 

 • Direktor Centralne jedinice za harmonizaciju podnosi nacrte strategije, dokumente o politikama, podzakonske akte, programe obuke i metodološke smernice ministru finansija na odobrenje.

 

 • Saradnja između Ministarstva finansija i drugih subjekata koji pružaju obuku reguliše se Sporazumom o saradnji.

 

 

 

Sledeće divizije su deo ovog odeljenja:

 

 • Centralna divizija za harmonizaciju za unutrašnju reviziju; i
 • Centralna divizija za harmonizaciju za finansijsko upravljanje i kontrolu.