Departman unutrašnje revizije

Zadaci i odgovornosti Departmana unutrašnje revizije su:
 

Zadaci i odgovornosti Departmana unutrašnje revizije su:

  • Preduzima redovne i sistematske revizije u Ministarstvu finansija i subjekte javnog sektora (SJS) koji nemaju osnovane kapacitete unutrašnje revizije u skladu sa Zakonom unutrašnje revizije;
  • Obavlja revizije procenjujući ekonomičnost, efikasnost i efektivitet sistema upravljanja i kontrole revidiranih subjekata;
  • Sarađuje sa Komitetom unutrašnje revizije MF-e;
  • Identifikuje značajne nedostatke u sistemu upravljanja i kontrole MF-e i daje preporuke u vezi njihovog poboljšanja;
  • Daje preporuke za poboljšanje i unapređenje ekonomizacije, efikasnosti i efektiviteta u vezi delatnosti MF-e;
  • Procenjuje finansijske i operativne procedure za usklađenost unutrašnje kontrole i daje savete i uputstva u smislu kontrole za nove politike, sisteme, procese i procedure;
  • Rukovodilac departmana unutrašnje revizije o svom radu u operativnom smislu izveštava kod ministra, dok o onom u administrativnom smislu izveštava kod generalnog sekretara.
  • U okviru ovog deaprtmana učestvuju divizije kao što su navedene u nastavku:

-        Divizija za unutrašnju reviziju uutar institucije; i

-        Divizija za unutrašnju reviziju van institucije.