Centralni departman za javno – privatno partnerstvo

Zadaci i odgovornosti Centralnog departmana za javno – privatno partnerstvo su:
 
  • Pruža pomoć i savete za JPPK, Ministarstvo finansija i druge javne organe za sve aktivnosti koje su povezane sa Javno - privatnim partnerstvom;
  • Pruža preporuke u vezi regulativnog i institucionalnog zakonskog okvira, i politika JPP;
  • Razvija i proglašava procedure i standarde, na osnovu najboljih međunarodnih praksi;
  • Razmatra i daje mišljenja u vezi održivosti predlog projekata kao i priprema preporuke za JPPK i Javne autoritete;
  • Širenje informacija u vezi programa JPP-a i pojedinih projekata;
  • Uključuje aktere i javne kampanje edukacije i JPP;
  • Koordiniše aktivnosti u vezi JPP u svim ekonomskim i društvenim sektorima.
  • Rukovodilac departmana, koji o svom poslu u operativnom smislu izveštava kod Ministra, dok o poslu u administrativnom smislu izveštava generalnom sekretaru.

 

Za više informacija posetite: www.pppkosova.org