Ministarstvo

MINISTARSTVO ZA FINANSIJE, RAD I TRANSFERE

 

Na osnovu Pravilnika(VRK) – br. 05/2020 o oblastimaadministrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, Prilog 5, Ministarstvo za finansije i transfere ( u daljem tekstu: MFT) ima sledeće odgovornosti:

 

 1. Priprema javnih politika, izrada zakonskih akata, izrada i usvajanje podzakonskih akata, kao i utvrđivanje obaveznih standarda u oblasti upravljanja javnim finansijama, interne kontrole i revizije za javni sektor, standarda računovodstva i finansijskog izveštavanja za privatni sektor i javna preduzeća, javnog duga, javnih nabavki, makroekonomskih i fiskalnih politika i državne pomoći, u skladu sa Ustavom i važećim zakonodavstvom;

 

 1. Sprovodi javne politike i zakonodavstvo u oblasti upravljanja javnim politikama, interne kontrole i revizije za javni sektor, standarda računovodstva i finansijskog izveštavanja za privatni sektor i javna preduzeća, javnog duga, javnih nabavki, makroekonomskih i fiskalnih politika i državne pomoći;

 

 1. Koordinira upravljanje javnim finansijama prema zakonskim odgovornostima;

 

 1. Osigurava čuvanje makroekonomske stabilnosti Republike Kosovo;

 

 1. Procenjuje održive fiskalne politike i vrši fiskalni nadzor, za razvoj privatnog sektora u Republici Kosovo;

 

 1. Nadgleda sprovođenje pravila za trošenje javnog novca kao i interne kontrole za budžetske organizacije, u sprovođenju važećeg zakonodavstva za upravljanje javnim finansijama;

 

 1. Upravlja procesom budžetskog planiranja za pripremu Godišnjeg zakona o budžetskim izdvajanjima, Srednjoročnog okvira rashoda i Programa državnog duga;

 

 1. Osigurava izvršenje budžetskih izdvajanja prema Godišnjem zakonu o budžetskim izdvajanjima i važećem zakonodavstvu;

 

 1. Evidentira i izveštava o svim prihodima i rashodima iz budžeta Republike Kosovo;

 

 1. Pregovara javno zaduživanje, upravlja službom javnog duga i prima grantove od donatora, u skladu sa važećim zakonodavstvom;

 

 1. Predstavlja Republiku Kosovo u međunarodnim finansijskim institucijama i koordinira aktivnosti sa ovim organizacijama;

 

 1. Osigurava sprovođenje poreskog i carinskog zakonodavstva u Republici Kosovo;

 

 1. Osigurava sprovođenje zakonodavstva sistema interne kontrole javnih finansija (finansijsko upravljanje interne kontrole i revizije) za sve subjekte javnog sektora;

 

 1. Osigurava sprovođenje zakonodavstva za javno-privatna partnerstva u Republici Kosovo;

 

 1. Koordinira aktivnosti sa ostalim relevantnim institucijama i osigurava sprovođenje zakonodavstva u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;

 

 1. Koordinira procesom kontrole državne pomoći;

 

 1. Osigurava realizaciju centralizovanih postupaka javne nabavke za potrebe budžetskih organizacija;

 

 1. Osigurava obračunavanje i izvršenje plata, socijalnih i penzionih šema, u skladu sa važećim zakonodavstvom;

 

 1. Koordinira procesom zaključivanja međunarodnih sporazuma u oblasti upravljanja javnim finansijama, porezima, carinama i u oblastima njene nadležnosti; i

 

 1. Obavlja i druge dužnosti koje su ministarstvu dodeljene relevantnim važećim zakonodavstvom.