Trezor

Trezor je osnovan Uredbom UNMIK-a 1999. godine. Osnivanjem Centralnog fiskalnog autoriteta  u decembru 2003. godine nakon uspostavljanja Ministarstva ekonomije i finansija i izrade Zakona  o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, Trezor se nalazi i deluje u okviru Ministarstvo finansija.

Trezor Kosova je odgovoran za upravljanje konsolidovanim fondom Republike Kosovo i za ispunjavanje svih obaveza koje su mu date Zakonom br. 03/L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, Pravilnikom (VRK ) br. 06/2014 o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Trezora Kosova i drugim podzakonskim aktima na snazi.

Na osnovu Zakona o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, Trezor deluje sa značajnom autonomijom i, između ostalog, odgovoran je za svoju organizaciju i osoblje, a vodi ga generalni direktor, koji direktno izveštava ministru finansija.

Oblast delovanja i odgovornosti Trezora klasifikovana su u četiri glavne oblasti, kojima rukovode zamenici direktora prema određenim oblastima i odgovornostima:

 • Upravljanje gotovinom i javnim dugom
 • Operiranja i sistem (ISUFK)
 • Računovodstvo, izveštavanje i monitoring
 • Administracija i IT

 

Oblast delovanja Trezora takođe se može sažeti na sledeći način:

 1. Upravlja izvršenjem budžeta Republike Kosovo (BRK), preko alociranja sredstava prema toku novca  budžetskih organizacija i praksama Jedinstvenog računa trezora;
 2. Upravlja bankovnim računima BRK-a u zemlji i inostranstvu;
 3. Upravlja javnim dugom (spoljnim i domaćim dugom kako je definisano Zakonom o javnom dugu),
 4. Uspostavlja i vodi računovodstvene registre BRK;
 5. Priprema finansijske izveštaje za Opštu Vladu u Republici Kosovo;
 6. Kroz funkciju Operiranja vrši svoju ulogu u odnosu na budžetske organizacije u prikupljanju prihoda i trošenju javnog novca,
 7. Upravlja informacionim sistemom za upravljanje finansijama Kosova (ISUFK) i funksionisanjem IT-a Trezora;
 8. Upravlja platnim spiskom( Payroll)  svih zaposlenih koji primaju plate iz  BRK-a i izvršava platni ček na mesečnoj osnovi.
 9. Prema utvrđenim politikama koordinisanim sa MRSZ, mesečno izvršava socijalne šeme za sve socijalne kategorije u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 10. Organizujte i upravljajte budžetom i osobljem Trezora.

U cilju izvršavanja svojih dužnosti i odgovornosti, Trezor je pripremio i odobrio niz podzakonskih akata, uključujući postupke koji su objavljeni na veb stranici Ministarstva. Trezor, takođe priprema i objavljuje različite finansijske izveštaje, kao i konsoliduje i priprema godišnje finansijske izveštaje za opštu vladu, koje revidira Nacionalna kancelarija za reviziju. Ovi izvještaji  takođe se objavljuju na veb stranici Ministarstva.

Vizija

Vizija Trezora je da primenjuje najbolju praksu u upravljanju javnim sredstvima od strane Vlade Kosova, primenom važećeg zakonodavstva, obezbeđujući transparentnost, odgovornost i efikasnost.

 

Unutrašnja revizija Trezora

Trezorom rukovodi generalni direktor, a u okviru višeg menadžmenta ima četiri zamenika generalnog direktora, svaki odgovoran za određenu oblast. U okviru Trezora sistematizovane su 11 divizija, uključujući i Diviziju za plate.

Viši menadžment  Trezora, sastoji se od:

g-dina Ahmet Ismaili, generalni direktor Trezora

E-mail: ahmet.ismaili@rks-gov.net

 

g-đa. Medije Musliu, zamenica generalnog direktora za operiranja

E-mail: medije.musliu@rks-gov.net

 

g-din. Xhevat Zejnullahu, zamenik generalnog direktora za  administraciju i IT

E-mail: xhevat.zejnullahu@rks-gov.net

 

g-din. Nysret Koca,  zamenik direktora za računovodstvo, izveštavanje i monitoring

E-mail: nysret.koca@rks-gov.net


Trezor takođe ima Jedinicu za unutrašnju reviziju kojom rukovodi g-đa. Ilirjana Gashi. 

Preuzmite dokument u PDF linku  https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/705590E9-EE33-4156-82F8-377EB9ABE5CD.png

 

Za izveštaje i finansijske preglede kliknite ovde.

Za izveštaje javnog duga , kliknite ovde

Za Pravilnike, kliknite ovde.

Za procedure Trezora kliknite ovde.