Divizioni i Prokurimit

Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të Prokurimit janë:

  • Përgatitë, koordinon dhe zbaton planin vjetor të ministrisë në fushën e prokurimit publik, në pajtim me legjislacionin në fuqi;
  • Siguron që të gjitha kërkesat e prokurimit janë përgatitur në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit;
  • Përcakton metodologjinë e prokurimit për tender dhe procedurat e vlerësimit të çmimeve;
  • Ofron këshilla dhe asiston menaxhmentin në marrjen e vendimeve lidhur me çështjet kontestuese që mund të dalin në rastet e ekzekutimit të kontratave.
  • Udhëheqësi i Divizionit të Prokurimit raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.