Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative të MF

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative janë:

 • Hartimi i politikave, procedurave, projekteve dhe strategjive për funksionimin normal dhe sa më cilësor të TI-së të MF;
 • Harton dhe zbaton politikat dhe procedurat teknologjike në përputhje me ato të organizatës për të siguruar një operim efikas të departamenteve të veçanta;
 • Të zbatoj politikat dhe udhëzimet që dalin nga MF-ja, në pajtim me kornizën ligjore;
 • Të përgatisë planin vjetor të punës dhe planifikimin për implementimin e projekteve të reja, mirëmbajtjen e sistemeve ekzistuese dhe planifikimin e harduerit dhe softuerit të nevojshëm për MF;
 • Bashkëpunimi me kryesuesit e departamenteve në hartimin, implementimin dhe mirëmbajtjen e politikave, objektivave, planifikimeve afatshkurta dhe afatgjata;
 • Bën monitorimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e përgjithshme të rrjetit, sistemit dhe aplikacioneve të ministrisë;
 • Bashkëpunimi dhe koordinimi me njësit e TI-së në Dogana dhe ATK me qëllim të realizimit të projekteve të përbashkëta me interes të përgjithshëm për MF-në;
 • Bashkëpunimi dhe koordinimi me DQPA –në në MAP dhe institucionet tjera në fushën e TI.
 • Departamenti udhëhiqet nga Udhëheqësi i Departamentit, i cili raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
 • Departamenti ka këto divizione:

  - Divizioni për Infrastrukturë të TI-së; 

  - Divizioni për Operacione të TI-së; dhe 

  - Divizioni për Menaxhim të Aplikacioneve.