Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme janë:

 • Menaxhon dhe mirëmban informatat për burimet njerëzore të ministrisë, asiston menaxhmentin në organizimin e brendshëm, ofron mbështetje administrative dhe të logjistikës;
 • Siguron zbatimin e procedurave për përzgjedhjen dhe punësimin e personelit të kualifikuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi;
 • Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të ministrisë;
 • Koordinon zbatimin me kohë të detyrimeve financiare të Ministrisë;
 • Menaxhon punët e zyrës -sistemin e arkivit dhe dokumentet e brendshme të ministrisë;
 • Ofron shërbime logjistike për ministrinë.
 • Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
 • Në kuadër të Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme bëjnë pjesë këto Divizione: 

  - Divizioni i Burimeve Njerëzore;

  - Divizioni për Buxhet dhe Financa; dhe

  - Divizioni për TI dhe Shërbime Logjistike.