Departamenti Ligjor

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit Ligjor janë:

 • Ofron mbështetje ligjore në hartimin e dokumenteve strategjike dhe legjislative nga fushëveprimi i ministrisë;
 • Ofron ndihmë në hartimin e legjislacionit parësor dhe dytësor nga fushëveprimi i ministrisë;
 • Siguron respektimin e teknikave dhe standardeve të hartimit të legjislacionit nga fushëveprimi i ministrisë;
 • Siguron përafrimin e legjislacionit të ministrisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian (acquis communautaire) si dhe me ligjet e aplikueshme në Kosovë;
 • Ofron këshilla ligjore dhe rekomandime nga fushëveprimi i ministrisë sipas kërkesës;
 • Bashkëpunon me Ministrinë e Drejtësisë për përfaqësimin e ministrisë në kontestet gjyqësore.
 • Udhëheqësi i Departamentit Ligjor raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
 • Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

  - Divizioni për Hartimin dhe Harmonizimin e Legjislacionit; dhe

  - Divizioni për Mbikëqyrjen e Zbatimit të Legjislacionit, të Mbështetjes Ligjore dhe të 

  - Bashkëpunimit Ndërinstitucional në Fushën e Legjislacionit.