Departamenti i Tatimit në Pronë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Tatimit në Pronë janë:

 • Bën inspektimin vjetor të komunave për t’u siguruar se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin, dhe se komunat mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin;
 • Analizon kontratat e shitblerjeve, vlerëson dhe mbledhë të dhënat nga ana e ministrisë që të ndihmohen komunat në administrimin efikas të tatimit në pronë;
 • Përkrahë komunat duke monitoruar administrimin e tatimit në pronë;
 • Ofron standarde uniforme të vlerësimit për mbarë Kosovën dhe siguron zbatimin e tyre;
 • Ofron ndihmë për komunat në përpjekjet e tyre të inkasimit dhe ankesave dhe ofrimi i analizave për të informuar vendimmarrësit;
 • Implementon sistemin e ri për menaxhimin e administrimit të tatimit në pronë;
 • Përkrahë aktivitetet dhe përgatite komunat e reja për certifikimin e tyre për tatimin në pronë;
 • Zhvillon softuerin e tatimit në pronë;
 • Vendosë në sistem normat dhe çmimet tatimore, në secilin vit;
 • Bën aprovimin e qasjes në sistem;
 • Regjistron pagesat në sistem, në formë elektronike;
 • Shqyrton kërkesat e ardhura nga organet shpronësuese, për vlerësimin e pronës së paluajtshme objekt i procedurës së shpronësimit;
 • Shqyrton kërkesat e ardhura gjatë procesit të vlerësimit të pronës së paluajtshme objekt i procedurës së shpronësimit, nga ana e pronarëve, zotëruesve të interesit, palëve të interesuara (apo personave që veprojnë në emër të tyre) që preken nga procesi i shpronësimit;
 • Inspekton pronën e paluajtshme, që është objekt i procedurës së shpronësimit;
 • Mbikëqyrë dhe verifikon ligjshmërinë e raporteve të vlerësimit të përgatitura nga ekspertët e jashtëm;
 • Bashkëpunon dhe mbledh të dhëna për pronën që është objekt i procedurës së shpronësimit nga autoritet publike apo private,
 • Përpilon aktin final të vlerësimit.
 • Udhëheqësi i Departamentit për Tatim në Pronë raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
 • Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon :

  - Divizioni për Vlerësimin e Pronave të Paluajtshme për Shpronësime;

  - Divizioni për Inspektim; dhe

  - Divizioni për Vlerësim dhe Standarde, Zhvillim dhe Operim të Programit.

Për më shumë informata vizitoni: tatimineprone-rks.org