Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar janë:

 • Harton politika makro-fiskale në mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit, qëndrueshmërisë buxhetore dhe të rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve;
 • Përpilon parashikime makroekonomike dhe fiskale për periudhën afatmesme me qëllim të përcaktimit të kornizës së përgjithshme makroekonomike dhe parametrave të përgjithshëm të buxhetit;
 • Harton pjesën makroekonomike të Kornizës Afatmesme të Shpenzimeve dhe Librit të Buxhetit;
 • Përgatitë skenarët alternativ mbi vlerësimin e humbjeve / përfitimeve si rezultat i propozimeve për ndryshim të normave tatimore, uljes dhe propozimeve tjera që vijnë nga Qeveria;
 • Përcjellë vazhdimisht trendet e të hyrave tatimore dhe jo-tatimore si dhe analizon çështjet tatimore;
 • Bashkëpunon me institucionet vendore dhe ndërkombëtare, në veçanti me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Komisionin Evropian dhe Bankën Botërore;
 • Negocion marrëveshjet për eliminimin  e tatimit të dyfishtë dhe marrëveshje tjera për tregti të lirë; 1.8. Publikon dokumentet hulumtuese mbi çështjet e caktuara ekonomike;
 • Vlerëson programet, ndarjet buxhetore, dhe politikat tjera shpenzuese përfshirë analizat e ndarjeve alternative të buxhetit;
 • Bën analizën e ndikimit ekonomik të dokumenteve të planifikuara strategjike në ekonominë e vendit dhe implikimet fiskale të tyre.
 • Udhëheqësi i Departamentit të Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.
 • Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

  - Divizioni i Makroekonomisë; 

  - Divizioni i Politikave Fiskale dhe Publik; dhe

  - Divizioni për Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar.