Departamenti Qendror Harmonizues

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit Qendror Harmonizues (DQH) janë:

 

 • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave dhe dokumenteve strategjike për zhvillimin e menaxhimit financiar dhe kontrollit, dhe auditimin e brendshëm, në përputhje me standardet e pranuara ndërkombëtarisht dhe me praktikat e mira të BE-së;

 

 • Hartimi i legjislacionit primar dhe akteve nënligjore, doracakëve, udhëzuesve dhe metodologjisë për menaxhimin financiar dhe kontrollin, dhe auditimin e brendshëm;

 

 • Hartimi i programeve të trajnimit në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe organizimin e trajnimeve;

 

 • Hartimi dhe administrimi i politikave kombëtare për trajnimin, certifikimin dhe për zhvillim të vazhdueshëm profesional të auditorëve të brendshëm, sipas praktikave ndërkombëtare në fushën e auditimit të brendshëm; si dhe për organizimin e trajnimeve;

 

 • Ofrimi i konsultimeve për menaxherët dhe auditorët e brendshëm të subjekteve të sektorit publik në fushën e menaxhimit financiar e kontrollit dhe auditimin e brendshëm;

 

 • Monitorimi dhe vlerësimi i sistemeve të menaxhimit financiar dhe të kontrollit me qëllim të mbledhjes së informatave për të përmirësuar kornizën ligjore dhe metodologjinë;

 

 • Hartimi dhe zbatimi i metodologjisë së sigurisë së cilësisë për auditimin e brendshëm;

 

 • Monitorimi dhe kontrolli i cilësisë, ku Njësisë Qendrore të Harmonizimit duhet t’i sigurohet qasja në të gjitha dokumentet e nevojshme të subjekteve publike;

 

 • Themelimi dhe mbajtja e regjistrit për auditorët e brendshëm të certifikuar, njësitë e auditimit të brendshëm, planet e auditimit të brendshëm dhe të dhënat tjera relevante;

 

 • Përgatitja e raportit të konsoliduar vjetor për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të financave publik në subjektet e sektorit publik në bazë të raporteve vjetore të pranuara nga subjektet e sektorit publik si dhe në bazë të rezultateve të monitorimit;

 

 • Bashkëpunimi me institucionet brenda dhe jashtë Republikës së Kosovës lidhur me sistemet e menaxhimit financiar dhe kontrollit, auditimin e brendshëm dhe të jashtëm, dhe për ndarjen informatave në lidhje me zhvillimin e këtyre fushave në sektorin publik të Kosovës.

 

 • Drejtori i Njësisë Qendrore Harmonizuese i dorëzon draft strategjitë, dokumentet e politikave, aktet nënligjore, programet e trajnimit dhe, udhëzuesit e metodologjisë te Ministri i Financave për miratim.

 

 • Bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Financave dhe subjekteve të tjera që ofrojnë trajnim rregullohet me Marrëveshje për Bashkëpunim.

 

 • Në kuadër të këtij Departamentit bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

 

 • Divizioni Qendror Harmonizues për Auditim të Brendshëm; dhe
 • Divizioni Qendror Harmonizues për Menaxhim Financiar dhe Kontroll.