Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat

Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit Qendror për Partneritet Publiko Privat janë:

  • Ofron ndihmë dhe këshilla për KPPP, Ministrinë e Financave dhe Autoritetet tjera Publike për të gjitha aktivitetet që ndërlidhen me Partneritetin Publiko Privat;
  • Bënë rekomandime lidhur me kornizën ligjore, rregullatore, institucionale dhe të politikave të PPP;
  • Zhvillon dhe shpallë procedura dhe standarde, në bazë të praktikave të mira ndërkombëtare;
  • Shqyrton dhe nxjerrë opinione lidhur me qëndrueshmërinë e propozim projekteve si dhe përgatitë rekomandime për KPPP dhe Autoritetet Publike;
  • Shpërndan informata lidhur me programin PPP dhe projektet individuale;
  • Përfshinë akterët dhe fushatat publike të edukimit për PPP;
  • Koordinon aktivitetet lidhur me PPP në të gjithë sektorët ekonomik dhe shoqëror.
  • Udhëheqësi i Departamentit, i cili për punën e tij në aspektin operativ i raporton Ministrit, ndërsa në aspektin administrativ i raporton Sekretarit të Përgjithshëm.

Për më shumë informata vizitoni:  www.pppkosova.org