Kontakti

Kabineti i Ministrit

antoneta.azemi@rks-gov.net

 

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

038/ 200 34 104     

 

 

Administrata Tatimore e Kosovës

038 200 250 30    zyra.komunikim@atk-ks.org 

 

Doganat e Kosovës

038/ 540 350  info@dogana-rks.net

 

 

Njësia e Intelegjencës e financiare

038/ 247 103 

+383 (0) 38 247105
+383 (0) 38 247107
+383 (0) 38 247108
+383 (0) 38 248350
+383 (0) 38 248360 ext 101

Fax No. : +383 (0) 38 247 103

fic@fic-ks.org

 

 

Agjensia Qendrore e Prokurimit

038/ 200 15 502 infoaqp@rks-gov.net

 

 

Thesari

038/ 200 34 026 ahmet.ismaili@rks-gov.net

 

 

Departamenti Qendror për Partneritet Publik Privat

038/ 200 34 069 arton.ahmeti@rks-gov.net

 

 

Departamenti i Auditimit të Brendshëm

038/ 200 34 616  Xhevat.Bekteshi@rks-gov.net

 

 

Departamenti Qendror Harmonizues

038/ 200 34 113 Agim.R.Krasniqi@rks-gov.net

 

 

Departamenti i Buxhetit

038/ 200 34 227 salvador.elmazi@rks-gov.net

 

 

Departamenti Ligjor

038/200 34 193 Klit.Shala@rks-gov.net

 

 

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim i Politikave

038/ 200 34 095    Rexhep.Vasolli@rks-gov.net

 

 

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

038/ 200 34 221 Shyqyri.Hyseni@rks-gov.net

 

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit

038/ 200 34 130 Agim.Qela@rks-gov.net

 

 

Divizioni për Komunikim me Publikun

038 / 200 34 008

muharrem.shahini@rks-gov.net

 

 

Divizioni i Prokurimit

038/ 200 34 177 prokurimi.mf@rks-gov.net

 

 

Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar

038/ 200 34 625   Luljeta.Shyti@rks-gov.net

 

 

Departamenti për Politika Fiskale dhe Tregje Financiare

038/200 34 217 Petrit.Popova@rks-gov.net

 

 

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

038 / 200 34 205 behxhet.m.haliti@rks-gov.net

 

 

Departamenti për Ndihmë Shtetërore

038 / 200 34 179   Lulzim.karaxha@rks-gov.net

 

 

Departamenti i Tatimit në Pronë

038 200 34 281 albana.f.shala@rks-gov.net

 

 

Qasja në Dokumente Publike

038 / 200 34 186   Jehona.Arifi@rks-gov.net