Contact

Photo

 

 

Kabineti i Ministrit

038/ 200 34 101  kabineti.mf@rks-gov.net

 

 

 

 

Photo

 

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm

038/ 200 34 104 

 

Photo

 

Administrata Tatimore e Kosovës

038/ 200 25 001 

 

Photo

 

Doganat e Kosovës

038/ 540 796

 

Photo

fic@fic-ks fic

Njësia e Intelegjencës e financiare

038/ 247 103 fic@fic-ks.org

 

Photo

infoaqp@rks-gov rks

Agjensia Qendrore e Prokurimit

038/ 200 15 502 infoaqp@rks-gov.net

 

Photo

Ahmet Ismaili

Thesari

038/ 200 34 026 ahmet.ismaili@rks-gov.net

 

Photo

Ilir G.Rama

Departamenti Qendror për Partneritet Publik Privat

038/ 200 34 632 ilir.g.rama@rks-gov.net

 

Photo

Xhevat Bekteshi

Departamenti i Auditimit të Brendshëm

038/ 200 34 616  Xhevat.Bekteshi@rks-gov.net

 

Photo

Kosum Aliu

Departamenti Qendror i Harmonizimit

038/ 200 34 613 Kosum.Aliu@rks-gov.net

 

Photo

Salvador Elmazi

Departamenti i Buxhetit

038/ 200 34 227 salvador.elmazi@rks-gov.net

 

 

 

 

 

Photo

Bahrije Berisha

Departamenti Ligjor

038/200 34 257 Bahrije.Berisha@rks-gov.net

 

Photo

Rexhep Vasolli

Departamenti për Integrime Evropiane dhe Koordinim i Politikave

038/ 200 34 095 Rexhep.Vasolli@rks-gov.net

 

Photo

Shyqyri Hyseni

Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme

038/ 200 34 221 Shyqyri.Hyseni@rks-gov.net

 

Photo

Agim Qela

Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë së Informacionit në MF

038/ 200 34 130 Agim.Qela@rks-gov.net

 

Photo

Muharrem Shahini

Divizioni për Komunikim me Publikun

muharrem.shahini@rks-gov.net

 

 

 

Photo

Prokurimi MF

Divizioni i Prokurimit

038/ 200 34 177 prokurimi.mf@rks-gov.net

 

 

Photo

Luljeta Shyti

Divizioni Administrativ i Bordit të Pavarur të Rishikimit - IRB

038/ 200 34 625 Luljeta.Shyti@rks-gov.net

 

Photo

 

Petrit Popova

Departamenti për Politika Ekonomike dhe Fiskale

038/200 34 217 Petrit.Popova@rks-gov.net

 

Photo

Behxhet M. Haliti

Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar

038 / 200 34 205 behxhet.m.haliti@rks-gov.net

 

Photo

Lule Isufi

Udhëheqëse e Divizionit për Ndihmë Shtetërore

038 / 200 34 173   Lule.Isufi@rks-gov.net

 

Photo

Agron Thaqi

Departamenti i Tatimit në Pronë

038 200 34 280 agron.d.thaqi@rks-gov.net

 

 

Photo

Qasja në Dokumente Publike

E-mail: zkp.mf@rks-gov.net

Tel:      +381 38 200 34 008