Pasqyrat Financiare të Ndërmarrjeve Publike

“ Raportet Financiare për tremujorin e katërt të 2020 janë preliminare dhe të paaudituara nga Auditori i Pavarur.”


Prev 1 2 Next