Harta e Faqes

Skip Navigation Links.
Ballina
Collapse MinistriaMinistria
Collapse Zyra e MinistritZyra e Ministrit
Ministri
Zëvendësministrat
Collapse Zyra e Sekretarit të PërgjithshëmZyra e Sekretarit të Përgjithshëm
Sekretar i përgjithshëm
Collapse AgjencitëAgjencitë
Doganat e Kosoves
Administrata Tatimore e Kosovës
Njësia e Intelegjencës financiare
Agjencia Qendrore e Prokurorimit
Këshilli Mbikqyrës për Licencimin e Vlerësuesve të Pronave të Paluajtshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Collapse DepartamentetDepartamentet
Collapse ThesariThesari
Raporte dhe pasqyrat financiare
Raportimi mujor i te hyrave dhe shpenzimeve
Raportimi SFQ (GFS)
Collapse Borxhi PublikBorxhi Publik
Legjislacioni
Raportet për borxhin publik
Letrat me vlerë- Shpalljet e ankandeve
Letrat me vlerë - Rezultatet
Letrat me Vlerë - Legjislacioni përkatës
Letrat me vlerë- kalendari i emetimeve
Strategjia e borgjit publik
Shpallja e ankandit për bonon e diasporës
Formularët e thesarit
Plani Kontabël
Softveri për planin e keshit dhe të hyrave
Rregullat Financiare
Rregulloret
Collapse Departamenti Qendror HarmonizuesDepartamenti Qendror Harmonizues
Doracak për menaxhimin financiar dhe kontrollin
Rregullat mbi auditimin e brendëshëm
Formularët e auditimit të brendëshëm
Lista e kandidatëve të çertifikuar si auditor i brendshëm në sektorin publik
Dokumente të Arkivuara
Certifikimi në Programin Kombëtar të Trajnimit për Auditorë të Brendshëm të Sektorit Publik
Rregullat për Menaxhim Financiar dhe Kontroll
Collapse Departamenti i Auditimit të BrendshëmDepartamenti i Auditimit të Brendshëm
Formularët e auditimit të brendëshëm
Lista e auditorëve të brendshëm në SSP të çertifikuar dhe pajisur me licencë profesionale
Departamenti Qendror për Partneritet Publiko Privat
Collapse Departamenti i BuxhetitDepartamenti i Buxhetit
Buxheti i Republikës së Kosovës
Buxheti Qendrorë
Buxheti Komunal
Qarkoret buxhetore
Shpenzimet publike dhe llogaridhenia Financiare
Komisioni i Granteve
Informatori për Qytetarë
Opinionet për vlerësimin e ndikimeve buxhetore
Collapse Departamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar FinanciarDepartamenti i Politikave Ekonomike, Publike dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar Financiar
Collapse Marrëveshjet financiareMarrëveshjet financiare
Grante
Kreditë
Garancionet
Bashkëpunimet
Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
Programi Kombëtar për Reforma në Ekonomi
Buletini makroekonomik
Raportet e fondit monetar ndërkombëtar
Pasqyrat Financiare të Ndërmarrjeve Publike
Collapse Departamenti për Politika Fiskale dhe Tregje FinanciareDepartamenti për Politika Fiskale dhe Tregje Financiare
Broshura- Sistemi Tatimor i Kosovës
Inventari i Insentivave
Raporte Fiskale
Departamenti i Tatimit në Pronë
Departamenti i Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Collapse Departamenti LigjorDepartamenti Ligjor
Ligjet
Udhëzimet Administrative
Rregulloret
Projekte Akte
Vendimet
Departamenti për Menaxhimin e Sistemeve të Teknologjisë Informative të MF
Departamenti për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Departamenti për ndihmë shtetërore
Collapse DivizionetDivizionet
Collapse Divizioni për Komunikim PublikDivizioni për Komunikim Publik
Komunikatat për Media
Intervista
Fjalime
Collapse Divizioni i ProkurimitDivizioni i Prokurimit
Linku i KRPP
Collapse Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)Divizioni Administrativ i Këshillit Kosovar për Raportim Financiar (KKRF)
Vendimet e Këshillit
Lista e Auditorve dhe Firmave audituese
Standardet Kosovare të Kontabilitetit
Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
Shënimet Shpjeguese të SKK-së
Fjalori i Termave
Udhëzimet Administrative
Collapse Pasqyrat Financiare të RaportuaraPasqyrat Financiare të Raportuara
Pasqyrat Financiare të Raportuara - 2022
Pasqyrat Financiare të Raportuara - 2015 - 2021
Formularët e Këshillit Kosovar për Raportim Financiar
Collapse LajmetLajmet
Arkivi
Foto Galeria
Video Galeria
Arkivi i lajmeve
Collapse Raporte dhe PublikimeRaporte dhe Publikime
Buxheti i Republikës së Kosovës
Qarkoret buxhetore
Buletini makroekonomik
Collapse Raporte dhe Publikime të tjera Raporte dhe Publikime të tjera
Projekti I Reformës së Ndihmës Sociale në Kosovë
Të dhënat për 50 bizneset përfituese më të mëdhaja në kuadër të PRE dhe PFE
Lista paraprake e OJQ-ve përfituese për mbështetje financiare
Materiale Kërkimore
Shpenzimet publike dhe llogaridhenia Financiare
Raportet për borxhin publik
Korniza Afatmesme e Shpenzimeve
Programi Kombëtar për Reforma në Ekonomi
Strategjia e borgjit publik
Broshura- Sistemi Tatimor i Kosovës
Collapse Marrëveshjet financiareMarrëveshjet financiare
Grante
Kreditë
Garancionet
Bashkëpunimet
Shpenzimet publike dhe llogaridhenia Financiare
Dokumente për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave
Raporti Fiskal
Plani i mbështetjes financiare për OJQ-et e licencuara për vitin 2022
Plani i mbështetjes financiare për OJQ-et e licencuara për vitin 2022