Kosovo statistiks Agency

Agjencia e Statistikave të Kosovës është institucion profesional, i pavaruar, i cili merret me mbledhjen dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave në Kosovë.

Agjencia e Statistikave të Kosovës është e përkushtuar në garantimin e informacionit statistikor koherent, të besueshëm dhe të saktë në Kosovë.

Kliko për të vizituar faqen e  Agjencisë së Statistikave të Kosovës https://ask.rks-gov.net/