Qasja në Dokumente Publike

Në këtë adresë mund të parashtroni kërkesën për Qasje në Dokumente Publike në Ministrinë e Financave.

Shpetim Hajzeraj, zyrtar për qasje në dokumente publike

E-mail: shpetim.hajzeraj@rks-gov.net

Tel: +383(0) 38 200 34 222