Video Galeria

Ministria

Misioni

Misioni i Ministrisë së Financave është sigurimi i menaxhimit të përgjegjshëm, të drejtë  dhe transparent të fondeve publike si dhe të këshillojë Qeverinë e Kosovës lidhur me politikat e saj ekonomike dhe fiskale. Përmirësimi i standardit të jetesës për të gjithë njerëzit në Kosovë  synohet të arrihet përmes përkrahjes së një mjedisi të qëndrueshëm dhe të shëndoshë për investime, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe me bazë të gjerë. Për më tepër, zhvillimi dhe zbatimi i politikave të shëndosha makro-ekonomike do të vazhdoj në bashkëveprim me Kuvendin e Kosovës, Ministritë e linjës, Institucionet Ndërkombëtare Financiare dhe Donatorët.

Përshkrimi i Funksioneve të Ministrisë së Financave

Ministria e Financave kryen funksione në këto fusha:

-                     Bashkërendon zhvillimin dhe siguron realizimin e balancuar të buxhetit vjetor për administratën publike;

-                     Krijon buxhete shumëvjeçare dhe programe afatgjata për investime publike në bashkëpunim me institucionet e administratës publike;

-                     Bashkërendon me institucionet e Administratës Publike dhe sipas nevojës, me donatorët multilateralë e bilateralë për çështjet që kanë të bëjnë me financimin nga donatorët dhe kontributet e dhuruara;

-                     Siguron përdorimin efektiv dhe transparent të fondeve të donatorëve për qëllimet e akorduara;

-                     Kujdeset që të gjitha të ardhurat dhe burimet e tjera të financimit nga institucionet e Administratës Publike, duke përfshirë dhe ndihmat financiare vullnetare, të regjistrohen sipas rregullave buxhetore;

-                     Siguron zbatimin e legjislacionit tatimor dhe doganor në Republikën e Kosovës;

-                     Regjistron dhe iu raporton institucioneve të Administratës Publike si dhe Këshillit Ekonomik e Fiskal për të ardhurat dhe të dalat e buxhetit të institucioneve të Administratës Publike;

-                     Mbikëqyr institucionet e administratës publike për zbatimin e rregullave dhe procedurave në fuqi përkitazi me shpenzimet publike, duke përfshirë prokurimin publik pa paragjykim ndaj kompetencave të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm;

-                     Përkrah aktivitetet kundër mashtrimit dhe korrupsionit në institucionet e administratës publike, si dhe vetëdijesimin kundër mashtrimeve në përgjithësi;

-                     Në sektorin publik e privat siguron miratimin dhe zbatimin e standardeve të kontabilitetit në përputhje me standardet përkatëse ndërkombëtare të kontabilitetit;

-                     Në promovimin, ndryshimin e të gjitha projekteve në fushën e partneritetit publiko- privat;

-                     Ofron politika të qëndrueshme fiskale;

-                     Hyrje në borxhe publike sipas legjislacionit në fuqi;

-                     Lidh marrëveshje bilaterale për bashkëpunim administrativ në fushën e doganave dhe eliminimit të taksave të dyfishta;

-                     Bashkërendon dhe koordinon aktivitetet e institucioneve ndërkombëtare financiare;

-                     Siguron infrastrukturë ligjore për zhvillimin e sektorit privat në Republikën e Kosovës;

-                     Siguron ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit përmes hartimit të politikave të qëndrueshme ekonomike;

-                     Harmonizon politikat dhe legjislacionin në fushën e auditimit të brendshëm;

-                     Ushtron funksionimin e saj në fushën e inteligjencës financiare, dhe

-                     Kryen edhe detyra të tjera që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.

EmertimiShkarko
Shkarko Organogramin e Ministrisë së Financave Shkarko