më shumë

Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews"


Intervistë ekskluzive e Ministrit Avdullah Hoti për " bne IntelliNews" gjatë pjesëmarrjes në takimet vjetore të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim (BERZH) , në Tbilisi të Gjeorgjisë më 13 – 16 maj 2015.

 

 

Ministria e Financave  njofton të gjithë qytetarët Republikës së Kosovës se Ligji për Faljen e Borxheve Publike është duke zbatuar

Nga falja e borxheve për periudhën kohore deri më 31 dhjetor 2008, ashtu siç e përcakton Ligji, do të përfitojnë të gjithë personat, te cilët kanë obligime të pashlyera ndaj Institucioneve Shtetërore dhe Kompanive Publike, me kusht që: 

- Të kryejnë pagesën e plotë të obligimeve për periudhën nga 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014, atëherë personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe me faljen e gjobave, ndëshkimeve, interesit dhe çdo obligim tjetër që rrjedh nga mos pagesa me kohë e kryegjësë së borxhit për periudhën 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014, ose; 

- Të lidhin marrëveshje me Institucionin Shtetëror apo Ndërmarrjen Publike për pagesën e borxheve me këste për periudhën 1 janar 2009 deri me 31 dhjetor 2014. Në rastin kur arrihet marrëveshja sipas nën-paragrafit 1.2 të Ligjit për Faljen e Borxheve Publike, atëherë personat e këtillë, përveç faljes së tërësishme të borxhit për periudhën deri më 31 dhjetor 2008, do të përfitojnë edhe faljen e ndëshkimeve për periudhën 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014. Pagesa e borxhit sipas këtij paragrafi duhet te kryhet: 

- Brenda afatit prej dy (2) vitesh, për personat juridik, nga data e lidhjes së marrëveshjes, dhe; 
- Brenda afatit prej tri (3) vitesh, nga personat fizik, nga data e lidhjes së marrëveshjes.  

Pagesat për të përfituar nga falja e borxheve publike për periudhën 1 janar 2009 deri më 31 dhjetor 2014, mund të bëhen brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi e Ligjit për Faljen e Borxheve Publike, përkatësisht deri më 2 shtator 2016. 

Më Shumë>>

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 Prill 2015, të gjithë klientët/konsumatorët të cilët dëshmojnë marrjen e kuponëve fiskal, do të përfitojnë para.

Bazuar në legjislacionin tatimor, pas çdo shitje konsumatorit duhet t’i jepet dëshmia për mallin apo shërbimin e blerë/paguar, andaj mos hezitoni të kërkoni kuponin fiskal.


më shumë