më shumë

NJOFTIM - Njoftohen të gjithë obliguesit, Shoqërit Tregtare, se afati i fundit për Dorëzimin e Pasqyrave Financiare të Audituara sipas “Ligjit Nr.04L-014 për Kontabilitet Raportim Financiar dhe Auditim” neni 11, paragrafi 1 dhe 2 është data 30.04.2014.

Video Galeria